Wedstrijden quicklinks

Vandaag jarig

Pam van Beek
Tim van Ewijk
Sanne van Ewijk
Milena Roeland
 
 

Sponsorbeleid VMHC Pollux

Artikel 0. VMHC Pollux

De Vlaardingse Mixed Hockey Club Pollux (‘Pollux’) is een vereniging met als doelstelling het bevorderen van het hockeyspel voor haar leden, die worden vertegenwoordigd door haar bestuur. Het hier geformuleerde sponsorbeleid is integraal onderdeel van het beleid, zoals dat door het bestuur van Pollux (‘het bestuur’) is vastgesteld.

Artikel 1. Sponsorcommissie

Het bestuur heeft een sponsorcommissie (‘de commissie’) ingesteld, bestaande uit leden, dan wel ouders van leden. De commissie heeft als taak om invulling te geven aan het sponsorbeleid van de vereniging, zoals hieronder uiteen gezet.

De leden van de commissie zijn niet tekenbevoegd.

Artikel 2. Visie op sponsoring

Het bestuur is van mening dat het aantrekken van sponsors voor de vereniging van belang is. Het geeft extra middelen om de verdere ontwikkeling van de vereniging, zowel in de breedte als de diepte, vorm te geven. Het gaat bij voorkeur om langdurige relaties, vastgelegd in meerjarige contracten.

Artikel 3. Doelstelling

De commissie heeft als doelstelling, uitgaande van de voorgaande visie, te zorgen voor een optimale ‘uitruil’ tussen Pollux en de sponsors. Tevredenheid over die uitruil bij sponsors vergroot de kans op een langdurige relatie tussen Pollux en de betreffende sponsor.

De commissie heeft enerzijds als doelstelling het aantrekken van zoveel mogelijk sponsors, teneinde Pollux te voorzien van zoveel mogelijk extra middelen. Anderzijds heeft de commissie als doelstelling om de sponsors zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun wensen, teneinde de inbreng van hun sponsorschap ook voor hen nuttig te laten zijn.

Een sponsor krijgt overigens onder geen beding direct toegang tot het ledenbestand van Pollux voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Exclusiviteit

Een sponsor verkrijgt in principe geen exclusiviteit op reclame-uitingen, waardoor concurrenten zouden worden uitgesloten van de mogelijkheid tot sponsoring. Een uitzondering kan worden gemaakt voor (één van) de hoofdsponsors.


Artikel 5. Sponsorpakketten

De commissie hanteert de vastgestelde, en gepubliceerde, sponsorpakketten. Combinaties van die sponsorpakketten zijn vanzelfsprekend altijd mogelijk.

Eventuele gewenste afwijkingen zullen worden besproken in de plenaire vergadering van de commissie. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om sponsoring ‘in natura’, zoals de bedrijfseigen producten van de betreffende sponsor of bepaalde producten, waar Pollux baat bij heeft. Ook kan het daarbij gaan om de sponsoring van specifieke Pollux-evenementen.

Artikel 6. Sponsor als voorkeursleverancier

Een sponsor heeft geen voorkeursrecht om zijn producten en/of diensten te leveren als Pollux daar behoefte aan heeft. Pollux zal in een dergelijke geval wel zoveel mogelijk de betreffende sponsor(s) in de gelegenheid stellen om die producten en/of diensten aan te bieden.

Artikel 7. Uniforme kledinglijn en bedrukking

Bij teamsponsoring dient de sponsor zich te conformeren aan de door het bestuur vastgestelde kledinglijn. Deze uniforme kledinglijn heeft als doel om de herkenbaarheid van (in ieder geval de gesponsorde teams van) Pollux te vergroten.

De bedrukking van de kleding moet voldoen aan de richtlijnen van de K.N.H.B.

Indien een team wordt voorzien van een bepaald kledingstuk, zonder dat er een sprake is van bedrijfssponsoring c.q. bedrukking, valt dit buiten de richtlijnen van het bestuur en van de K.N.H.B. Dit onder de voorwaarde dat het de naam van Pollux niet nadelig beïnvloedt, hetgeen ter beoordeling aan het bestuur is.

Artikel 8. Inkoop van (sponsoring)materialen

De commissie onderhoudt het contact, en maakt afspraken, met leveranciers van sponsoring-materialen, zoals reclameborden en –vlaggen. Afspraken met leveranciers met betrekking tot de inkoop van hockeymaterialen, zoals keepersattributen, vallen daarentegen buiten de bevoegdheid van de commissie.

Artikel 9. Sponsorgelden

De commissie heeft geen zeggenschap over de besteding van de verworven sponsorgelden, anders dan het verderop benoemde budget voor sponsorevenementen. De bestemming van de sponsorgelden wordt bepaald door het bestuur, dan wel door een andere, door het bestuur daartoe benoemde, commissie.


Artikel 10. Facturering

Facturering van de sponsors gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Een eventueel besluit om een sponsor niet (of deels) te factureren is niet aan de commissie, maar aan het bestuur. De commissie kan hiertoe wel een advies uitbrengen.

Artikel 11. Sponsorevenementen

Contact met de vereniging én contact met de andere sponsors is voor veel sponsors een belangrijke overweging om Pollux te sponsoren. De commissie zal dan ook ieder seizoen enkele sponsorevenementen organiseren.

Het, per seizoen, beschikbare budget voor die evenementen wordt bepaald door het bestuur. Hiertoe wordt vooraf door de commissie een voorstel gedaan aan het bestuur. Als uitgangspunt is dat budget vastgesteld op 10% van de totale sponsorinkomsten in dat betreffende seizoen.

Artikel 12. Businessclub

De commissie heeft geen structurele relatie met (de activiteiten van) de Businessclub. Waar mogelijk en zinvol zal de commissie wel streven naar afstemming van activiteiten.

--//--