Vereniging_NormenEnWaarden

Gedrag bij Pollux 

We zien het helaas dagelijks om ons heen. De maatschappij verandert en verhardt en ook de hockeysport verandert daar in mee. Hockey moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om afspraken, welke door het Bestuur en de Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van afspraken.

Hiervoor hebben wij een aantal afspraken geformuleerd omtrent gedrag waar iedereen zich aan dient te houden. Afwijkend gedrag tolereren wij bij Pollux niet en zullen leiden tot maatregelen.

Doelstelling: Pollux wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van hockey. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Hierbinnen is geen plaats voor verbaal en/of fysiek geweld, pestgedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie op grond van geloof, huidskleur, geslacht en seksuele geaardheid.

Over wie gaat het? Iedereen die lid is van Pollux wordt geacht van de afspraken op de hoogte te zijn en deze na te leven. Ditzelfde verwachten wij van ouders/verzorgers van leden.

De afspraken moeten door iedereen bij Pollux worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

Waarover gaat het? Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden.

Afspraken voor de speler

路Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

路Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/coach als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

路Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig.

路Is voor een wedstrijd op het aangegeven verzameltijd aanwezig.

路Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt een mondbeschermer (bitje) gedragen.

路Heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de begeleider en het publiek.

路Bedankt na afloop de scheidsrechters voor het fluiten.

路Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, ook al is de speler het daar niet mee eens.

路Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag hockeyen.

Afspraken richting scheidsrechter(s)

路Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Het zijn en blijven vrijwilligers.

路Alle leden, coaches en ouders van een hockeyvereniging zijn verantwoordelijk voor het normale gedrag ten opzichte van de arbitrage.

路Onder misplaatst gedrag wordt verstaan: verbaal of fysiek geweld, intimidatie en discriminatie.

路Indien iemand zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal deze op zijn of haar gedrag worden aangesproken en indien nodig worden verdere maatregelen genomen.

路Indien bestuursleden, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter onthouden zij zich van misplaatst gedrag.

路De scheidsrechter mag de betreffende persoon aanspreken op zijn/haar gedrag.

路Indien na de wedstrijd een discussie wordt voortgezet, dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht genomen te worden.

Afspraken voor de trainer/coach

路Alle afspraken van anderen zijn uiteraard ook op de begeleiders en trainers van toepassing.

路Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

路Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.

路Is op tijd aanwezig voor trainingen cq. uit- en thuiswedstrijden.

路Ontvangt de (begeleiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.

路Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

路Bedankt na afloop de scheidsrechters en coach van de tegenstander.

路Rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuurslid van de vereniging.

路Brengt spelers zoveel mogelijk plezier.

Afspraken voor de ouders/verzorgers

路Alle afspraken van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

路Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

路Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders. Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.

路Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

路Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

路Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan, maar dan alleen opbouwend.

Gedragsregels sportbegeleiders

Door NOC*NSF zijn - rond het onderwerp van seksuele intimidatie - gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. deze regels zijn door alle landelijke sportbonden (dus ook de KNHB) onderschreven. Deze gedragsregels zijn elders op onze website "Regels begeleiders" weergegeven. Pollux eist dat alle begeleiders zich aan deze regels houden.

Zoals aangegeven is Pollux een club waar in iedereen met veel plezier en naar eigen mogelijkheden moet kunnen hockeyen. Voorwaarde hiervoor is dat iedereen dit kan doen in volle vrijheid, zonder angst en zonder slachtoffer te zijn van fysiek en/of verbaal geweld, intimidatie of discriminatie. Hiervoor is het belangrijk dat mensen op hun gedrag worden aangesproken. Dit is een uiteraard een taak van bestuurs- en commissieleden maar zij staan hierin niet alleen; iedereen die lid of toeschouwer is van Pollux heeft deze verantwoordelijkheid.

Vertrouwenspersoon

Alhoewel de leden altijd hun toevlucht kunnen zoeken bij bestuurs- en commissieleden kan het voorkomen dat ze met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen maar wel de behoefte hebben om het hart te kunnen luchten.

Soms volstaat hierbij een luisterend oor maar soms vraagt een probleem of een klacht om een oplossing. Hierbij kan een taak zijn weggelegd voor een vertrouwenspersoon.

Bij Pollux is een vertrouwenspersoon aangesteld met als taak om onafhankelijk van het bestuur en de club te helpen om problemen en conflicten adequaat en discreet op te lossen.

De vertrouwenspersoon is in eerste instantie per e-mail te bereiken op: [email protected]