Wedstrijden quicklinks

Vandaag jarig

Tooske van Doorn
terug naar vorige scherm
Voorlopige teamindelingen Jeugd en Jongste Jeugd (per mail)
8-6-2020
Beste leden en ouders/verzorgers,

Via mail hebben jullie vandaag de voorlopige teamindeling ontvangen.

LET OP: heb je het bericht niet ontvangen? Check dan de spam map.

Graag geven wij jullie met deze toelichting inzicht in het TC-beleid en de achtergronden van onze keuzes.

Algemene informatie
Het selecteren is binnen ons TC-beleid een belangrijk onderdeel om het hockeyniveau van alle leeftijdscategorieën binnen Pollux naar een (nog) hoger niveau te tillen. Om die reden selecteren wij vanaf het eerste jaar in de D-categorie. Het gehele seizoen zijn de spelers gedurende wedstrijden en trainingen beoordeeld op 6 criteria: techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, potentie en inzet.

Van alle spelers zijn door de trainers en coaches dit seizoen beoordelingsformulieren ingevuld. Daarnaast hebben wij met vrijwel alle trainers en coaches persoonlijk overleg gehad en zijn op individuele basis de voorlopige indelingen doorgenomen. Binnen de jongste jeugd (E en F) wordt er bij Pollux bewust niet geselecteerd en worden de teams zoveel mogelijk "sociaal" ingedeeld.

Teamindelingen
De teamindelingen die jullie via de mail hebben ontvangen betreffen de voorlopige indeling. We moeten dit voorbehoud altijd maken, omdat de komende tijd de aantallen per leeftijdscategorie kunnen veranderen, waardoor wij eventueel genoodzaakt zijn een herziene indeling te maken. Denk alleen maar aan het feit dat er mogelijk nog nieuwe leden bij komen. Tevens heeft de TC het recht om teamindelingen nog te wijzigen indien wij te maken krijgen met bijzondere situaties; denk bijvoorbeeld aan langdurige blessures en tussentijdse verhuizingen.

Uiterlijk op 1 juli wordt de definitieve indeling voor het seizoen 2020-2021 zichtbaar via inlog op de site en via de app. Dit in verband met de nieuwe privacywetgeving waar wij ons als Pollux ook aan moeten houden.

Nadere uitleg
Al onze beslissingen m.b.t. de teamindeling hebben we genomen binnen het kader van ons TC-plan. Belangrijk is om te weten dat wij als TC de door Koninklijke Nederlandse Hockeybond gehanteerde regels m.b.t. de indelingen qua leeftijd respecteren en strikt hanteren. Op deze regels bestaan binnen ons beleid 3 uitzonderingen, namelijk:
  1. Een elftal in een bepaalde categorie kan vanwege een tekort aan spelers worden gecompleteerd met spelers uit een jongere leeftijdscategorie.
  2. Een speler kan vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie worden doorgeschoven indien er volgens de TC sprake is van een uitzonderlijk talent.
  3. Indien potentiële toekomstige eerste elftal spelers (deze worden door de TC bepaald in overleg met de trainers en coaches) in hun eigen categorie in hun tweede jaar nadrukkelijk lager dreigen te spelen dan in het eerste jaar, bestaat er de mogelijkheid om ze vervroegd door te schuiven.
In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van het aanvragen van dispensatie voor bepaalde spelers (onder voorbehoud van goedkeuring van de KNHB) omdat:
  1. De aantallen in bepaalde leeftijdscategorieën ons ertoe dwingen om dispensatie aan te vragen.
  2. Het om emotionele/lichamelijke redenen voor kinderen noodzakelijk is om nog een jaar in de oude categorie achter te blijven.
  3. We zoveel mogelijk teams willen laten spelen met een vaste keeper en dat dispensatie dan een prima oplossing biedt.
Kanttekening: wij zijn terughoudend in het aanvragen van dispensatie omdat de ervaring leert dat de KNHB hier zeer kritisch naar kijkt en de kans op afwijzing dispensatie groot is.

Het streven is om een teamgrootte van 14 spelers te hebben. Bij de E8 tallen is het streven om een teamgrootte van 10 kinderen te hebben. Als het niet mogelijk blijkt om te voldoen aan de voorgestelde teamgrootte, dan zal er voor gekozen worden om eerst de breedteteams groter te laten worden. Dit omdat er bij deze teams vaker sprake is van ‘verzuim’.

In de eerste teams zitten de sterkste spelers binnen de categorie. Dit zijn zowel eerstejaars als tweedejaars kinderen. De teams worden verder ingedeeld naar sterkte van de spelers, waar bij twijfel de eerstejaars voorrang krijgen op tweedejaars, m.u.v. de meisjes D-lijn zie hieronder bij het onderwerp Selectieteams/Niet Selectieteams.

Indeling van de teams gebeurt door de lijncoördinatoren en er wordt zoveel mogelijk gelet om deze op gelijke sterkte in te delen.

Selectieteams/Niet Selectieteams

Toelichting Selectieteam meisjes A1:
In de meisjes A-lijn is er voor komend seizoen een selectieprocedure. De eerste 10 spelers zijn al bekend. Van de groep meiden met een * achter hun naam worden er gedurende de komende 3 weken nog 3/4 meiden geselecteerd voor MA1. De afvallers zullen in MA2 ingedeeld worden. Naast deze selectietrainingen zullen ook de beoordelingen en evaluatie van de trainer(s) van afgelopen seizoen meegenomen worden. De selectietrainingen worden beoordeeld door verschillende Pollux-trainers. Uiterlijk 1 juli 2020 zal de selectie bekend zijn.

Voor alle teams binnen de Jeugdlijn van Pollux geldt dat in principe het eerste team een selectieteam is. Het tweede team wordt alleen geselecteerd op sterkte, indien:
  1. Er 4 of meer complete elftallen in een bepaalde leeftijdscategorie kunnen worden gemaakt én
  2. Er voldoende potentieel binnen de leeftijdscategorie aanwezig is om een 2e selectieteam samen te stellen.
Indien er geen 4 teams per leeftijdscategorie samen te stellen zijn, worden het tweede en eventueel derde team sociaal ingedeeld. Dit houdt in dat deze teams zodanig worden ingedeeld dat hopelijk iedereen met plezier kan hockeyen in een voor hem/haar passend team. De teamindeling geldt in principe voor een compleet seizoen.

Een uitzondering hierop geldt voor de meisjes D-lijn, het meisjes D3 team is een selectieteam in tegenstelling tot meisjes D2. In meisjes D1 worden de beste speelsters geplaatst, in meisjes D2 zullen de beste overgebleven tweedejaars kinderen worden geplaatst. In meisjes D3 worden de beste eerstejaars kinderen geplaatst. Breedtesport teams worden ingedeeld op meer sociale aspecten (wie zijn eerstejaars/ wie zijn vrienden etc.).

De E8, E6 en F3-tallen worden gezien als opleidingsteams. Waarbij alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen om zich te optimaal te ontwikkelen. (Zie hieronder jongste jeugd).

De inzet is om elk jeugdlid zo goed mogelijk te ontwikkelen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied. Vanaf de D-categorie wordt een groot gedeelte van onze jeugd opgeleid. Op jongere leeftijd ligt hierbij het accent op plezier, techniek en motorische ontwikkeling, op latere leeftijd worden daar tactiek, kracht en mentaliteit aan toegevoegd.

Verplicht trainen selectieteams
Voor een speler/speelster, die is ingedeeld in een selectieteam wordt verwacht (verplichting) dat er aan alle trainingen (minimaal 2 per week) en aan alle wedstrijden wordt deelgenomen. De TC kan bij een te lage en onregelmatige opkomst een speler/speelster in een ander niet-selectieteam indelen. De vrijgekomen plaats in het selectieteam zal worden ingenomen door een gemotiveerde speler/speelster, die bereid is om alle trainingen en wedstrijden bij te wonen.

Iedereen traint en speelt met zijn/haar eigen team
Dit betekent dat een speler die bijvoorbeeld in MA2 is ingedeeld het gehele seizoen traint met en speelt in het meisjes A2 team. Er wordt dus niet met andere teams meegetraind en gespeeld (tenzij de door de TC-opgestelde invalprocedure van kracht is).

Jongste jeugd
Binnen de jongste jeugd (E en F) is er niet geselecteerd. We respecteren en hanteren ook binnen de jongste jeugd de indelingen qua leeftijd van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Een hoger cijfer bij de aanduiding van de teams klinkt wellicht lager, maar dat is absoluut niet het geval, omdat er niet op sterkte is ingedeeld.

Zorgvuldigheid
De nieuwe teamindeling was evenals de voorgaande jaren een moeilijke en intensieve klus voor ons. Dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Wij realiseren ons terdege dat het onmogelijk is om iedereen gelukkig te maken met de nieuwe indeling, maar wij hebben er alles aan gedaan om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Alle gemaakte keuzes kunnen wij uitleggen en toelichten binnen het kader van het TC beleid. Wellicht ten overvloede, maar we willen benadrukken dat de ingevulde beoordelingsformulieren nooit ter inzage aan ouders of spelers worden gegeven.

Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet om het TC beleid verder vorm te geven en uit te bouwen.

Vragen over de indeling
Mochten jullie vragen hebben over de indeling dan kunnen jullie tot uiterlijk 25 juni 2020 een mail sturen aan de TC-coördinator. Wij benadrukken dat dit de enige manier is, waarop jullie - ook weer per mail - antwoord krijgen op jullie vragen. Niet omdat we zo inflexibel zijn, maar simpelweg omdat het anders té tijdrovend is voor de TC-coördinatoren, die zoals jullie weten, dit allen vrijwillig doen.

Voor vragen over de teamindeling kunnen de lijncoördinatoren tot 25 juni worden benaderd via mail:

Jongenslijn A-D
Meisjes A-lijn
Meisjes B-lijn
Meisjes C-lijn
Meisjes D-lijn
Jongste Jeugd
[email protected] (let op hotmail)

Indien je een mail stuurt aan de voorzitter van de TC, dan zal deze mail doorgezet worden naar de betreffende lijncoördinator.

We wensen iedereen een succesvol, leuk en sportief nieuw seizoen toe.

Met sportieve groet,

Technische Commissie
VMHC Pollux
 
 

Hoofdsponsors

 

Sponsors

 

 

Links

https://www.knhb.nl/kenniscentrum


https://hockey.nl/

Android app on Google Play